Ochrana autorských práv

Právna ochrana

Hidrotrend s.r.o. urobí všetko preto, aby informácie uvádzané na tejto webovej stránke (www.radaway.sk) boli presné, aktuálne a úplné.

Napriek tomu Hidrotrend s.r.o. ako výlučný vlastník práv prevádzkujúci túto webovú stránku neručí ani konkrétne, ani spôsobom poukazujúcim naňho za informácie na tejto webovej stránke; vyhradzuje si právo na uskutočňovanie zmien, úprav a opráv kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a taktiež na celkové alebo čiastočné pretváranie či zrušenie informácií uvedených na tejto webovej stránke, alebo na vytváranie nových častí. Ďalej Hidrotrend s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za nijaké nepresnosti, chyby alebo prípadnú neúplnosť webovej stránky.

Hidrotrend s.r.o. nenesie zodpovednosť ani za prípadné straty, škody či náklady, ktoré by vznikli z používania, nepoužiteľnosti, nesprávneho fungovania či poruchy webovej stránky (webových stránok), resp. z nepovolanej zmeny údajov uvedených na nej akoukoľvek osobou, alebo z dôvodu počítačových vírusov, chyby linky či systému alebo z podobných príčin.

Vyhlásenie o autorských právach


Hidrotrend s.r.o. si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa kopírovania a distribúcie ktorejkoľvek časti webovej stránky www.radaway.sk a elektronickej úschovy a spracovania údajov uvedených na nej.

Všetky autorské diela (videá, obrázky-fotografie, zvukové záznamy, tabuľky, grafiky, články a textový obsah) zverejnené na webovej stránke Hidrotrendu s.r.o. www.radaway.sk, resp. ich usporiadanie sú pod ochranou autorských práv, ich použitie v akejkoľvek forme – v miere presahujúcej použitie pre osobnú potrebu -  resp. ich kopírovanie v tlači pre verejnosť je možné výlučne s písomným povolením Hidrotrendu s.r.o. vyslovene na tento účel. Toto vyhlásenie sa v zmysle  §36, odseku (2) Zákona č. LXXVI z roku 1999 o autorských právach považuje za zákazové vyhlásenie.

Upozorňujeme Vás, že využitie autorských práv spôsobom, ktorý sa odlišuje od vyššie uvedených podmienok Hidrotrendu s.r.o. a/alebo ich porušuje, bude mať občianskoprávne a trestnoprávne následky.

Rovná vaňa, Asymetrická vaňa, Rohová vaňa, masážna vaňa, sprchová kabína, sprchová vanička, Rovná vaňa, Asymetrická vaňa, Rohová vaňa, masážna vaňa, sprchová kabína, sprchová vanička, Rovná vaňa, Asymetrická vaňa, Rohová vaňa, masážna vaňa, sprchová kabína, sprchová vanička